Skip to main content

Medlemsvilkår - Trivsel

Rettigheter og plikter som medlem ved Trivsel

Senter:

 • Vil kunne foreta adgangskontroll.

 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstiden i samsvar med kundens etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og vedlikehold.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret.
 • Belaster utsendte faktura med fakturagebyr på kr 35,-

Medlemmet:

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler de ansatte ved senteret gir.

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • På grunn av sikkerheten pålegges barn å oppholde seg i kafeområdet og alltid under sine foresattes ansvar og kontroll.
 • Må registrere seg ved ankomst på senteret med gyldig adgangsbånd.
 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Aldersgrense for medlemmer er samme året personen fyller 15 år. Personer mellom 15 og 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes signatur ved innmelding.
 • Har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato.
 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus.
 • Er selv ansvarlig for at sitt personlige medlemskortet ikke brukes av andre personer. Det er ikke lov å ta med personer som ikke har gyldig medlemskap på treningssenteret.Ved brudd på denne bestemmelsen foreligger et gebyr på kr 1500,-. (+fakturagebyr på 35,-)
 • Nye medlemmer får 1 gratis veiledningstime ved oppstart. Maks 1 time pr kalenderår. Avbestilling må gjøres innen 24 timer før avtalt time. Møter ikke medlemmet opp til veiledningstime belastes det ett gebyr på 200,- (+fakturagebyr på 35,-)

Generelle kontraktbestemmelser

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato dersom ikke annet er oppgitt.

Betaling ved oppstart av medlemskapet
Ved oppstart av medlemskontrakten betaler man medlemsavgift for resterende dager i inneværende måned og neste måned, samt innmeldingsavgift.

Betalingsvilkår ved avtalegiro
Avtalegiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet sitt. Det forutsettes av videre medlemsavgift betales ved avtalegiro. Avtalegirofullmakten til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, uten at dette påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Treningsavtalen forutsetter imidlertid egen skriftlig oppsigelse.

Betalingsterminer
Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Å ikke benytte seg av senteret fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er « à jour ». Betaling skal skje forskuddsvis den første -1.- i hver måned.

Medlemsbånd
Alle nye medlemmer får medlemsbånd inkludert i prisen ved innmelding. Ved tapt eller ødelagt bånd, utstedes nytt bånd til avgift på 100,-. Medlemmet plikter å fremvise gyldig medlemsbånd ved hvert besøk på senteret.

Ved endring av medlemsavtalen
Ved endring av kontrakt vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer.  

Endringer i trekkbeløp
Trivsel forbeholder seg retten til å prisjustere månedlige trekkbeløp etter en - 1- måneds forutgående varsel, som oppslag på senteret, mail eller SMS.

Prisjustering
Senteret forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

Hva inngår i medlemsavgiften?
Følgende tilbud er inkludert i medlemsavtalen:

• Tilgang til styrke/apparat/kondisjonsdel i åpningstiden.
• Tilgang til rehabilitering/funksjonell treningssal utenom fastsatte timer.
• Tilgang til aerobic/spinningssal utenom fastsatte timer

Gruppetimer som kjøres på senteret er IKKE inkludert i avgiften. Dette må betales utenom.

Oppsigelse av medlemsavtalen

Oppsigelsestiden er en – 1 – måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet. Oppsigelsen må være skriftlig, per mail, post eller på standard utmeldingsskjema som fås på senteret. TRIVSEL har ingen bindingstid på sine medlemsavtaler.

TRIVSEL sin rett til oppsigelse av medlemsavtalen
Trivsel forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på TRIVSEL` interne retningslinjer.

• Tyveri fra senteret eller medlemmene
• Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.
• Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer.
• På en eller annen måte opptrer mot TRIVSEL`s interesser og formål.
• Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
• Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.
• Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen.

Aldersgrense
Aldersgrensen for medlemskap er året man fyller 15 år. Personer under 18 år trenger foresattes signatur ved innmelding.

Trening på eget ansvar
Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å benytte seg av senteret. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, her¬under tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.

Antidoping
TRIVSEL ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine kunder. Som medlem av Treningssenteret tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen som gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no.

Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min treningsavtale, og Treningssenteret har anledning til å heve treningsavtalen.

Medlemsplikter og utestengning
Medlemmer plikter ved sine fremmøter i treningssenteret å vise frem gyldig medlemsbånd. Treningssenteret skal klart og tydelig orientere om regler og instrukser som gjelder for virksomheten, og fastsetter de regler som gjelder ved senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som treningssenteret gir. Ved over¬tredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan treningssenteret etter forutgående skriftlig varsel bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift.

Endring av ytelser
Treningssenteret har rett til å sesongendre timeplan, åpningstider og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager med 14 dagers skriftlig varsel.